Xin Chào! Nếu bạn là người mới vào forum lần đầu, xin hãy đăng kí để giao lưu cùng mọi người. Còn nếu bạn là thành viên của diễn đàn thi xin hãy đăng nhập.
Top posters
Rain (431)
 
Shockwave (397)
 
wormking1998 (334)
 
whitewolf98 (317)
 
Púnchả^^ (181)
 
cute_cow_98 (180)
 
Taopho1998 (155)
 
ladykillah...-_- (137)
 
tulun (115)
 
trym_13_c (80)
 

Latest topics
» zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Sun Jul 07 2013, 10:43 by Rain

» Ship 12/12: Yugiohmint.com
Mon Nov 12 2012, 23:10 by Rain

» Nhận in bài độ dày như card fake
Sat Apr 21 2012, 21:24 by Rain

» có ai chỉ mình làm mod nuôi thú không vậy
Sun Mar 04 2012, 19:00 by tuananh4117600

» Trouble Maker - HyunA ft Hyun Seung
Sun Dec 04 2011, 15:34 by cute_cow_98

» Ours - Taylor Swift
Sat Dec 03 2011, 18:21 by cute_cow_98

» SHINee Etude House Sweet CF
Sat Nov 26 2011, 17:01 by cute_cow_98

» SMTOWN Live in New York - SHINee - Stand by me
Sun Nov 20 2011, 16:32 by Taopho1998

» T-ara - Cry Cry (MV Ver.2)
Sun Nov 20 2011, 09:10 by cute_cow_98

» Katy Perry - The One That Got Away
Tue Nov 15 2011, 20:40 by cute_cow_98

» T-ara - Cry Cry MV
Thu Nov 10 2011, 18:31 by cute_cow_98

» Partner Shop
Wed Nov 09 2011, 20:43 by whitewolf98

» Wonder Girls - Be My Baby
Mon Nov 07 2011, 17:23 by cute_cow_98

» Những thành ngữ teen bằng tranh
Sun Nov 06 2011, 18:31 by cute_cow_98

» Brown Eyed Girls - Cleansing Cream
Fri Nov 04 2011, 19:17 by cute_cow_98


Worms loại bò sát

 :: Game :: Yu-Gi-Oh !

Go down

Worms loại bò sát

Bài gửi by wormking1998 on Wed Jun 01 2011, 12:09

Các Worms là một loạt các LIGHT thuộc tính Reptile - Loại quái vật, trong đó tập trung chủ yếu vào hiệu ứng Flip. Visually, they resemble hideous alien creatures of a predominant single color, and often possess lipless toothy vertical mouths. Trực quan, họ giống như những sinh vật xấu xí nước ngoài của một màu duy nhất chiếm ưu thế, và thường có miệng không môi và răng thẳng đứng. They were introduced in Duel Terminal - Synchro Awakening!! and have their own set, Duel Terminal - Invasion of Worms! . Họ đã được giới thiệu trong Duel Terminal - Tỉnh thức!! Đồng Bộ và đã thiết lập của riêng mình, Duel Terminal - Cuộc xâm lược của Worms! .

The name of each Worm begins with a different letter of the alphabet, including all letters from A to Z. Their effects also seem to get more complicated as they progress in the alphabet. Tên của Worm từng bắt đầu với một lá thư khác nhau của bảng chữ cái, bao gồm tất cả các chữ cái từ A đến Z. hiệu ứng của họ cũng có vẻ để có phức tạp hơn khi họ tiến bộ trong bảng chữ cái. For example, " Worm Apocalypse " has an effect only 6 words long. Ví dụ, " Worm Apocalypse "có tác dụng chỉ có 6 chữ dài. However, " Worm Yagan 's" effect is 55 words long and much less straightforward. Tuy nhiên, " Worm Yagan là "hiệu ứng là 55 từ lâu và rất ít đơn giản. " Worm Zero ", the "boss" monster of Worms has a massive effect and is a Fusion Monster. " Worm Zero ", ông chủ" quái vật "của Worms có ảnh hưởng lớn và là một Monster Fusion.

Callisto uses this Worm series in Yu-Gi-Oh! Callisto sử dụng loạt Worm trong Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2009: Stardust Accelerator . 5D của giải vô địch thế giới 2009: Stardust Accelerator . However, this Archetype debuted in " Hidden Arsenal ". Tuy nhiên, Archetype ra mắt trong " Hidden Arsenal ".

Worms are mostly composed of Flip Monster Effects that generate Hand Advantage by allowing the user to draw extra cards or add extra cards to their hand or create Field Advantage by allowing the user to control the positions of cards and permitting cards on either side of the field to stay or not. Worms chủ yếu bao gồm các hiệu ứng Flip Monster tạo ra lợi thế tay bằng cách cho phép người sử dụng thẻ để rút ra thêm hoặc thêm thẻ phụ để bàn tay của họ hoặc tạo ra các trường Advantage bằng cách cho phép người dùng kiểm soát các vị trí của thẻ và cho phép thẻ ở hai bên của trường ở lại hay không. The non- Flip Effect Monsters allow the user to control the position of monsters on the field and flip your own monsters face-down or have their effects activated when cards are Set face-down in general. Việc không có hiệu lực quái vật Flip cho phép người dùng kiểm soát các vị trí của quái vật trên sân và lật quái vật của riêng bạn úp xuống hoặc có tác dụng kích hoạt khi thẻ được đặt úp xuống nói chung.

As implied by the card text of " Ally Mind " they have some connection to the Allies of Justice . Như ngụ ý bằng văn bản thẻ của " Ally Mind "chúng có một số kết nối đến các nước đồng minh của Tư pháp . They are likely enemies as the Allies of Justice have effects related to the destruction of LIGHT monsters and face-down Monster cards (such as Flip Effect monsters). Họ là những kẻ thù có thể là đồng minh của Tư pháp có tác động liên quan đến sự hủy diệt của con quái vật LIGHT và mặt xuống Monster thẻ (như quái vật Effect Flip).

Another very helpful card in that helps this Archetype is " Soul Reversal ". Một thẻ rất hữu ích trong đó giúp Archetype này là " Soul đảo ". Though this card may seem weak at first until you use it with " Worm Cartaros ". Mặc dù thẻ này có thể có vẻ yếu ở đầu tiên cho đến khi bạn sử dụng nó với " Worm Cartaros ". " A Feint Plan " can protect against attacks and even give " Worm Gulse " an extra turn to flip itself and gain another 300 ATK as well as protect against Worm monsters Special Summoned by " Worm Call ". " Một kế hoạch Feint "có thể bảo vệ chống lại các cuộc tấn công và thậm chí cho" Worm Gulse "một lượt thêm để lật mình và đạt được một ATK 300 cũng như bảo vệ chống lại quái vật triệu hồi đặc biệt Worm bởi" Worm Call ". " Worm Linx " is a very helpful card if you can keep it on the field because once it is flipped face up you can keep drawing cards during each End Phase. " Worm Linx "là một thẻ rất hữu ích nếu bạn có thể giữ nó trên lĩnh vực này bởi vì một khi nó được lộn úp mặt lên, bạn có thể giữ thẻ vẽ trong mỗi giai đoạn cuối cùng.

" Worm Zero " is the monster that can reach the most ATK in the worm deck, but, because it is a Fusion monster that gets 500 ATK for every Worm used for its summon it would be a good idea to have " Future Fusion " in your deck to send out packs of Worms from your Deck to the graveyard to Fusion Summon an extremely powerful monster which has more effects depending on the number of Worms used. " Worm Zero "là con quái vật có thể đạt được ATK nhất trong tầng sâu, nhưng, vì nó là một quái vật Fusion mà được 500 ATK cho mỗi Worm sử dụng để triệu tập của nó sẽ là một ý tưởng tốt để có" Fusion trong tương lai "tại bộ bài của bạn để gửi ra các gói của Worms từ Deck của bạn vào nghĩa địa để Fusion Summon một con quái vật cực kỳ mạnh mẽ mà có tác dụng hơn tùy thuộc vào số lượng Worms sử dụng. Since pulling a large quantity of 6 or even 4 worms AND a " Polymerization " in your hand is not happening often you should add cards like " Gold Sarcophagus " or " Different Dimension Capsule " to search your deck for " Future Fusion ". Kể từ khi kéo một số lượng lớn của 6 hoặc thậm chí 4 sâu và "một trùng hợp "trong tay của bạn không xảy ra thường xuyên, bạn nên gắn thẻ như" vàng quan tài "hay" khác nhau Kích thước Capsule "để tìm kiếm bộ bài của bạn cho" tương lai Fusion ". If you get a monster this powerful on the field it would be a good idea as well to have effect negation cards such as " Destruction Jammer " in case your opponent pulls out a nasty trap like " Sakuretsu Armor " or " Mirror Force ". Nếu bạn nhận được một con quái vật này mạnh mẽ vào lĩnh vực này nó sẽ là một ý tưởng tốt cũng như để có thẻ phủ định có hiệu lực như " Destruction Jammer "trong trường hợp đối thủ của bạn lôi ra một cái bẫy khó chịu như" Sakuretsu Armor "hoặc" Mirror Force ".

" Viper's Rebirth " is a great addition to this deck, because you can have 3 cards to Special Summon any powerful Reptile -type monster from your graveyard, plus " Worm King " can tribute itself to destroy any card on the field, and " Worm Queen " can tribute itself to Special Summon another level 8 or less Worm form your deck, making the destruction effect of " Viper's Rebirth " senseless. " Viper's Rebirth "là một bổ sung tuyệt vời cho boong này, bởi vì bạn có thể có 3 thẻ để Special Summon bất kỳ mạnh mẽ Reptile -loại quái vật từ nghĩa địa của bạn, cộng với " Worm King "có thể tưởng nhớ thân để tiêu diệt bất kỳ thẻ trên sân, và" Worm Queen "có thể cống chính nó để Special Summon khác 8 hoặc ít Worm hình thức cấp bộ bài của bạn, làm cho hiệu lực hủy diệt của " Viper's Rebirth "vô nghĩa.

" Worm Queen ", " Worm Cartaros ", " Worm Xex " and " Worm Prince " have powerful Deck Thinning and Monster Searcher both effects (In fact, " Worm Queen " have the same " Lonefire Blossom "' toolbox effect (but it's a tribute), and " Worm Xex " the " Armageddon Knight "' thinning effect). " Worm Queen "," Worm Cartaros "," Worm Xex "và" Worm Hoàng tử "đã mạnh mẽ Deck mỏng và Monster Searcher cả các hiệu ứng (Trong thực tế," Worm Queen "có cùng một" Lonefire Blossom hộp công cụ có hiệu lực "(nhưng đó là một cống), và " Worm Xex "các" Armageddon Knight mỏng có hiệu lực '").

OBS:" Worm Drake " is a Reptile - Type monster with 「ワーム」 in its Japanese name so it applies for some of the Worm support. OBS: " Worm Drake "là một Reptile - Loại quái vật với "ワーム" trong tên tiếng Nhật của nó nên nó được áp dụng cho một số các hỗ trợ Worm.


What about this one???

"I am here in the shadows."
avatar
wormking1998
S. Mod
S. Mod

Posts : 334
Thanked : 11
Join date : 16/04/2011
Age : 20
Đến từ : Planet XYZ7224codess


Partner:
SP:
0/0  (0/0)
Race:

Về Đầu Trang Go down

Re: Worms loại bò sát

Bài gửi by wormking1998 on Wed Jun 01 2011, 12:11

for more infomation,visite:http://yugioh.wikia.com/wiki/Worm


What about this one???

"I am here in the shadows."
avatar
wormking1998
S. Mod
S. Mod

Posts : 334
Thanked : 11
Join date : 16/04/2011
Age : 20
Đến từ : Planet XYZ7224codess


Partner:
SP:
0/0  (0/0)
Race:

Về Đầu Trang Go down

Re: Worms loại bò sát

Bài gửi by S2_Clock_S2 on Sun Aug 28 2011, 10:56

viết linh tinh quá chẳng hiểu gì cả.Sad


avatar
S2_Clock_S2
Mod
Mod

Posts : 20
Thanked : 9
Join date : 16/08/2011
Age : 20
Đến từ : Ha Noi


Partner:
SP:
0/0  (0/0)
Race:

Về Đầu Trang Go down

Re: Worms loại bò sát

Bài gửi by Rain on Sun Aug 28 2011, 11:18

không hiểu là đúng rùi, google dịch mà =))


[size=18]
avatar
Rain
Admin
Admin

Posts : 431
Thanked : 33
Join date : 13/04/2011
Đến từ : NACE


Partner:

SP:
999/999  (999/999)
Race: Male Human Male Human

http://lop8c.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Worms loại bò sát

Bài gửi by ladykillah...-_- on Mon Aug 29 2011, 02:45

sao Luân thích worms thế, cũng có khỏe lắm đâu Arrow
avatar
ladykillah...-_-
Junior member
Junior member

Posts : 137
Thanked : 1
Join date : 05/06/2011
Age : 20
Đến từ : Defense of the Ancient xD


Partner:
SP:
0/0  (0/0)
Race:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000608438226

Về Đầu Trang Go down

Re: Worms loại bò sát

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 :: Game :: Yu-Gi-Oh !

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết